Centrul Medical SenariusS
Politica de confidentialitate PDF Print E-mail

Reguli generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Pentru a ne respecta angajamentul de a oferi servicii medicale la cele mai īnalte standarde profesionale, dorim s? implement?m cele mai īnalte standarde de confiden?ialitate ?i transparen?? cu privire la datele cu caracter personal pe care le colect?m, prelucr?m sau transmitem īn activitatea noastr? curent?.

SENARIUS, īn calitate de prestator autorizat de servicii medicale, colecteaz?, prelucreaz? ?i transmite date cu caracter personal, īn conformitate ?i cu respectarea regulilor ?i principiilor stabilite prin legisla?ia īn vigoare īn domeniul protec?iei datelor cu caracter personal (inclusiv dar nelimitativ cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice īn ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date – GDPR), īn m?sura ?i pentru scopul de:

 • a īndeplini actul / serviciile medical(e) convenite cu pacientul / beneficiarul actului / serviciilor medical(e); ?i/sau
 • a respecta obliga?ii legale, inclusiv dar nelimitativ cele instituite cu privire la īntocmirea ?i p?strarea registrelor ?i eviden?elor cu caracter medical sau fiscale; ?i/sau
 • a respecta un interes sau o cerin?? de ordine public?; ?i/sau
 • marketing ?i pentru īmbun?t??irea permanent? a calit??ii serviciilor medicale oferite.

Datele cu caracter personal pe care le prelucr?m sunt urm?toarele:

 • Numele, prenumele, adresa de domiciliu/adresa profesional?/adresa de re?edin??, Cod Numeric Personal, num?r de telefon, num?r de fax, num?r ?i serie Carte de Identitate, adresa de po?t? electronic?. Aceste date pot fi ale pacientului persoan? fizic? sau ale persoanei fizice reprezentant al unei societ??i care ne este client/beneficiar al serviciilor medicale;
 • Date sensibile sau confiden?iale prelucrate īn baza actului/contractului de prestare a serviciilor medicale sau comunicate īn mod voluntar de c?tre pacient/reprezentant, īn scopul execut?rii serviciilor medicale, precum: date privind starea de s?n?tate,informa?ii privind orice chestiuni medicale care v? privesc, date privind membrii familiei, date privind situa?ii financiare;
 • Īn contextul serviciilor medicale prestate putem, de asemenea, colecta ?i prelucra alte categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenen?a la un cult religios, date privind apartenen?a la diverse entit??i asociative, date cu privire la infrac?iuni, condamn?ri penale sau executarea unor pedepse privative de libertate, date privind originea rasial? sau etnic?, caracteristici genetice sau orientare sexual?, date biometrice;
 • Detalii ale vizitelor pacien?ilor la sediul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul īn care am interac?ionat pe durata prest?rii serviciilor medicale.

SENARIUS nu divulg? datele personale colectate c?tre ter?e p?r?i neinteresate. Putem dezv?lui date cu caracter personal c?tre categoriile de destinatari c?tre care se pot divulga datele personale sau c?tre care se comunic? īn mod obligatoriu datele personale, precum:

 • al?i medici sau alte forme de exercitare / prestare a serviciilor medicale sau conexe cu care colabor?m īn vederea realiz?rii serviciilor medicale contractate cu pacien?ii/beneficiarii no?tri;
 • instan?e judec?tore?ti precum ?i alte institu?ii/autorit??i/agen?ii publice;
 • furnizorii implica?i īn mod direct/indirect ?i/sau īn strāns? leg?tura cu serviciile medicale contractate cu pacien?ii/beneficiarii no?tri (cum ar fi servicii IT, institu?ii bancare, asigur?tori).

Īn ceea ce prive?te datele personale, īn conformitate cu legisla?ia īn materie, persoana īn cauz? (pacientul titular/ p?rintele / reprezentantul legal al persoanei(a) mai sus men?ionate, beneficiar al serviciilor medicale) cu privire la care colect?m, prelucr?m sau transmitem date personale, are ?i poate exercita oricare dintre urm?toarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care privesc respectiva persoan?;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale, atunci cānd datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le de?inem referitoare la persoana īn cauz?;
 • dreptul de a solicita ?tergerea datelor cu caracter personal, īn anumite circumstan?e (de ex. cānd datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile men?ionate mai sus, a fost retras consim??māntul, prelucrarea respectiv? este contrar? legii);
 • dreptul de a solicita restric?ionarea prelucr?rii datelor personale, īn anumite circumstan?e;
 • dreptul de a depune o sesizare c?tre subscrisa ?i/sau la autoritatea competent? privind protec?ia datelor;
 • dreptul de a se opune prelucr?rii datelor sale personale;
 • dreptul de a retrage consim??māntul s?u, īn orice moment, cu privire la prelucrarea datelor personale, la care a consim?it anterior;
 • dreptul de a fi uitat, īn sensul adres?rii unei solicit?ri c?tre subscrisa īn cazul īn care noi am publicat īn mediul on-line anumite date personale cu privire la care persoana īn cauz? solicit? ?tergerea acestora;
 • dreptul la portabilitatea datelor personale, care permite persoanei īn cauz? s? primeasc? o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la respectiva persoan? sau s? le transmitem unei alte entit??i indicate de respectiva persoan?;
 • dreptul de a fi notificat īn caz de īnc?lc?ri privind securitatea datelor personale, de c?tre operatorul de date personale.

Datele personale vor fi p?strate atāta timp cāt este necesar pentru scopurile men?ionate mai sus sau perioada de timp prev?zut? de dispozi?iile legale īn vigoare privitoare la p?strarea datelor ?i documentelor. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal, īn ceea ce prive?te numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesional?, adresa de re?edin??, C.N.P., num?r de telefon, num?r de fax, adres? de email, nr. ?i serie carte de identitate, sau alte date personale pe cale le colect?m cu ocazia īncheierii actului/contractului privind prestarea serviciilor medicale, sunt p?strate pe o perioad? de 10 ani, īn baza Art. 25 din Legea 82/1991.

Retragerea consim??māntului cu privire la prelucrarea datelor personale, la care a consim?it anterior persoana īn cauz?, nu va afecta legalitatea prelucr?rii pe baza consim??māntului de dinaintea retragerii acestuia. Īn cazurile īn care este retras consim??māntul, SENARIUS nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale respectivei persoane ?i va lua m?surile corespunz?toare pentru ?tergerea respectivelor date cu caracter personal. SENARIUS va putea, totu?i, prelucra respectivele date cu caracter personal dac? exist? un alt temei legal pentru a continua prelucrarea datelor personale.

SENARIUS va īnceta prelucrarea datelor cu caracter personal īn cazul īn care nu mai sunt necesare īn mod rezonabil pentru scopurile men?ionate mai sus, ori atunci cānd este retras consim??māntul (dac? este cazul) ?i dac? nu mai exist? motive legitime ori imperioase care justific? prelucrarea īn continuare de c?tre SENARIUS a datelor respective ?i care ar prevala asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor persoanei īn cauz? sau dac? respectivele date personale nu ne mai sunt necesare īn vederea constat?rii, exercit?rii sau ap?r?rii unui drept īn fa?a instan?elor judec?tore?ti.

Mai multe informa?ii, complete ?i permanent actualizate, privind prelucrarea datelor personale le pute?i consulta pe site-ul nostru, la adresa www. …, sau ne pute?i contacta prin email la adresa: …, sau telefonic la num?rul … sau v? pute?i adresa direct personalului SENARIUS, la sediul nostru de la adresa Cluj-Napoca, … .

Dac? persoana īn cauz? dore?te s? exercite drepturile mai sus men?ionate cu privire la protec?ia datelor cu caracter personal, persoana īn cauz? ne poate contacta, folosind detaliile de contact anterior precizate.